Pravidla

Obsah

Pojmy

Skupina Broken Grenade – BG
Člen – Každý, kdo má členství v Broken Grenade (včetně Nováčků, MM, Instruktorů, Platoon Leadu atd.)
Mission Maker – MM
Platoon Lead – PL – skupina představitelů BG z nichž má každý jasně danou funkci
Základní Arma Výcvik – ZAV
Hlavní herní čas(y) – Pátek, sobota, neděle 18:00 – 22:00

1.0.0 Obecná pravidla

Pravidla platná pro všechny platformy, které BG používá (dále jen naše platformy).

1.0.1 Každý člen má povinnost být seznámen s aktuální podobou pravidel.
1.0.2 Jednotné přezdívky – člen je povinen sjednotit si přezdívku na všech našich platformách.
1.0.3 Pokud má hráč nápad na zlepšení chodu skupiny a ochotu jej realizovat, PL mu může udělit potřebná oprávnění na dotčených platformách.
1.0.4 Udělování přístupu (sdílení hesel) na jakoukoliv naši platformu se trestá vyhazovem ze skupiny-
1.0.5 Člen má právo stěžovat si na chování jiného člena u Platoon Leadu za předpokladu, že má jasný důkaz, kterým může své tvrzení podložit.
1.0.6 Člen může kdykoliv přispět na chod serveru, nezíská tím ovšem privilegia navíc.
1.0.6 Člen má povinnost splnit ZAV do 90 dní od data přijetí.

2.0.0 Mise a výcviky

2.0.1 Pokud se člen řádně zapíše na misi na určitý slot, je mu tento slot garantován, pokud MM, PL nebo jiný velící element jemu nadřazený neurčí jinak.
2.0.2 Člen má povinnost dostavit se na misi (nebo výcvik), na kterou se zapsal. Pokud mu v tom předem neočekávatelná okolnost brání, musí se neprodledně omluvit MM. Porušení se trestá banem na 14 dní. Omluvené nedostavení se na misi z předvídatelných důvodů se trestá 1 trestným bodem. Při třech a více trestných bodech se člen může slotovat pouze do rezerv. Trestné body se mažou 1. 4., 1. 8. a 1. 12.
2.0.3 Pokud si člen nestihne dokončit gear do začátku briefingu, je povinnen jeho tvorbu přerušit a zúčastnit se briefingu. Gear si dokončí posléze, MM ho, pokud to okolnosti vyžadují, dopraví k ostatním. Porušení se trestá napomenutím, případně vyhozením z mise.
2.0.4 Člen nesmí jakkoliv rušit průběh briefingu (shit-talk, soundboard, hot mic atd.).
2.0.5 Člen nesmí úmyslně zabít neozbrojeného civilistu nebo jiného člena, pokud MM neurčí jinak. Zabití civilisty mimo bojovou zónu se bezpodmínečně trestá banem na 14 dní.
2.0.6 Člen je povinen poslouchat všechny rozkazy svého velitele nebo jeho nadřízených.
2.0.7 Velitel nese odpovědnost za chování své jednotky. Pokud umožní nebo se přímo zúčastní zakázené činnosti, bude potrestán banem na 14 dní.
2.0.8 Člen bude mít Yelling zapnutý pouze tehdy, kdy je to potřeba, jinak jím nebude rušit ostatní.

2.1.0 Fun Mise

Mise vytvořená pro odpočinkové hraní. Neklade se důraz na roleplay. Ideální pro vyzkoušení náročnějších rolí (PL, SL, TL, MED, EOD, Pilot…).

2.1.1 Člen je povinen dodržovat stejnokroj daný MM. Ostatní gear není povinný.
2.1.2 Člen smí používat soundboard / přehrávat hudbu výhradně za předpokladu, že tím nikoho neobtěžuje, a to hlavně v okolí arzenálu. Porušení se trestá vyhozením z mise.

2.2.0 Serious Mise

Člen se snaží chovat jako člen ozbrojených složek. Chodí ve formacích, snaží se nezemřít za každou cenu.

2.2.1 Člen je povinen dodržovat stejnokroj daný MM a brát si pouze zbraně přiměřené své roli a již existující a používané v době, kdy se mise odehrává.
2.2.2 Člen nesmí používat Fortify tools pokud MM neurčí jinak.
2.2.3 Člen nesmí používat soundboard, přehrávat hudbu nebo rušit shit-talkem v okolí arzenálu. Porušení tohoto pravidla se trestá vyhozením z mise a banem na 14 dní.
2.2.4 Nováček, který nemá splněný ZAV se nesmí slotovat na náročné a velitelské role (PL, SL, TL, MED/CLS, EOD, Pilot atd.)

2.3.0 Milsim + Roleplay Mise

Hráč se snaží chováním co nejlépe přiblížit své roli. Používá správně a pořád radio protokol, chodí ve formacích, hraje one-life a striktně dodržje všechna pravidla daná navíc od MM.

2.3.1 Člen je povinen dodržovat kompletení gear daný MM, měnit jej může jen se souhlasem MM a to za podmínky udržení autentičnosti.
2.3.2 Člen nesmí používat Fortify tools, pokud MM neurčí jinak.
2.3.3 Člen nevystřelí, pokud mu není řečeno jeho velícím nebo pokud není v přímém ohrožení.
2.3.4 Člen nesmí požívat soundboard nebo přehrávat hudbu v průběhu celé mise, zároveň nesmí případným shit-talkem nikoho rušit.
2.3.5 Hráč má vyjma smrti způsobené Arma bugem pouze jeden život.
2.3.6 Slotovat se může jen člen se splněným ZAV.
2.3.7 Člen se povinen se před připojením na misi seznámit s briefingem, v opačném případě může být z mise vyhozen.

2.4.0 Výcvik

2.4.1 Každý výcvik musí mít pevně stanované datum a čas.
2.4.2 Instruktor si nesmí vybírát, koho na tréning vezme a koho ne, s výjimkou nedostatečné kapacity daného termínu.
2.4.3 Výcvik může být zrušen (například z důvodu příliš nízké účasti) nejpozději hodinu před startem.
2.4.4 Hráč má povinnost se před účastí na výcviku zapsat do tabulek do příslušné kategorie a informovat o účasti instruktora daného výcviku.

3.0.0 Mission Maker

3.1.0 Příprava Mise

3.1.1 MM je povinen použít template slotování, případně vlastní za podmínky obsažení všech informací z templatu.
3.1.2 MM je povinen dodržet frekvenční standard.
3.1.3 MM smí dělat změny ve frameworku a CBA pouze v rozsahu nutném pro funkčnost mise.
3.1.4 MM si může zarezervovat termín pro svou misi na webových stránkách BG.
3.1.5 MM nesmí vytvořit misi v den, kde je již jiná vyhlášena, pokud PL neurčí jinak.
3.1.6 MM smí mít ve jeden čas zarezervované maximálně 3 termíny, z toho jeden v hlavním herním čase.
3.1.7 MM smí zrušit misi z předvídatelných důvodů (např. nízká účast) nejpozději 24 hodin před jejím konáním.
3.1.8 Pokud MM chce, aby hráči používali výhradně předpřipravený gear, musí to včas a viditelně uvést do slotování.
3.1.9 MM je povinen odzkoušet misi na serveru s dostatečným předstihem.

3.2.0 Průběh Mise

3.2.1 MM má právo zamítnout členovi přístup na misi
3.2.2 Pokud není obsazená kritická pozice (například PL, SL, TL), MM může určit člena, který se jí ujme.

4.0.0 Platoon Lead

Platoon Lead se skládá z členů odpovědných za určité kategorie a jejich zástupců.

Kategorie PL

Server a TS3 – správa serveru a všech programů na něm hostovaných.
Nábor, tabulky a Discord – Koordinace náboru, správa oficiálních tabulek a Discord serveru.
Mission Making a módy – správa Mission Makerů, misí a modpacků.
Mentoři – Správa mentoringu, volba mentorů, rozdělovaní a zařazovaní nováčků.
Web – Správa webových stránek BG a služeb s nimi spojených.
Instruktoři – Správa výcviků a jejich instruktorů.
Hráči – Návrhy témat na porady, zpracovávání zpětné vazby od členů.

4.1.0 Obecná pravidla PL

4.1.1 Každý PL může volně rozhodovat o záležitostech týkajících se své kategorie.
4.1.2 Zástupce má stejné pravomoce jako člen, kterého zastupuje vyjma volby zástupců a odvolání členů.
4.1.3 Člena je možné odvolat na základě hlasování, kdy jsou alespoň 2/3 všech členů a zástupců pro.
4.1.4 Pravidelná porada PL se koná každých 14 dnů. Můžou se jí zúčastni všichni členové.
4.1.5 PL za hráče volen všemi členy BG na půlroční období – od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12.
4.1.6 Volba PL za hráče probíhá vždy od 1. 6. do 14. 6. a od 1. 12. do 14. 12.

4.2.0 Server a TS3

4.2.1 Výhradní právo spravovat server a veškerý software na něm instalovaný.

4.3.0 Nábor, tabulky a Discord

4.3.1 Právo spravovat všechny sociální sítě BG.
4.3.2 Právo upravovat tabulky členů BG.
4.3.3 Právo spravovat a moderovat Discord BG, vyjma zjevně nevhodných aktivit (např. pornografie).

4.4.0 Mission Making a módy

4.4.1 Právo upravit nebo přikázat úpravu slotování.
4.4.2 Právo zrušit misi při nesplnění požadavků.
4.4.3 Právo spravovat Framework BG.
4.4.4 Právo zakázat MM tvorbu misí v hlavních herních časech.
4.4.5 Právo spravovat modpacky.

4.5.0 Mentoři

4.5.1 Právo spravovat organizaci a obsah mentorského systému.
4.5.2 Právo určovat mentory a pomocné mentory.

4.6.0 Web

4.6.1 Právo spravovat webové stránky BG a jejich obsah.

4.7.0 Instruktoři

4.7.1 Právo určovat kategorie výcviků a jejich obsah.
4.7.2 Právo určovat instruktory jednotlivých kategorií.

4.8.0 Hráči

4.8.1 Výhradní právo účastnit se všech komunikací Platoon Leadu a jejich obsah tlumočit hráčů.