Pravidla

Obsah

Pojmy

BG – Skupina Broken Grenade
Členhráč – Každý, kdo má členství v Broken Grenade (včetně Nováčků, MM, Instruktorů, Platoon Leadu atd.)
MM – Mission Maker
PLPlatoon Lead – skupina představitelů BG z nichž má každý jasně danou funkci
ZAV – Základní Arma Výcvik
Hlavní herní čas(y) – Pátek, sobota, neděle 18:00 – 22:00

1 Obecná pravidla

Pravidla platná pro všechny platformy, které BG používá (dále jen naše platformy).
1.0.1 Každý člen má povinnost být seznámen s aktuální podobou pravidel.
1.0.2 Jednotné přezdívky – člen je povinen sjednotit si přezdívku na všech našich platformách, pokud to daná platforma umožňuje.
1.0.3 Je zakázáno sdílet přístupové údaje na jakoukoliv naši platformu.
1.0.4 Člen má právo si stěžovat na chování jiného hráče u člena Platoon Leadu za danou kategorii.
1.0.5 V případě stížnosti na člena Platoon Leadu lze podat stížnost u jiného člena Platoon Leadu nazávisle na kategorii.
1.0.6 Člen má povinnost splnit ZAV 2 do 90 dní od data přijetí.

1.1 Nabití a zánik členství

1.1.1 Pro přijetí do skupiny je nutné podání přihlášky na webu a její následné odhlasování PL a Instruktory.
1.1.2 Rozhodnutí o přijetí musí padnout do 24 hodin od podání přihlášky, zájemce musí být informován do 48 hodin.
1.1.3 Zájemce se stává členem-nováčkem po obdržení zprávy o přijetí od PL.
1.1.4 Členovi zaniká členství:

 • Z vlastní vůle (po informování PL)
 • Při odchodu z Discord serveru skupiny
 • Při nesplnění povinností nováčka
 • Na základě hlasování PL
 • V případě dlouhodobé neaktivity a neúčasti na misích (12 měsíců a více)

1.2 Nováčci

1.2.1 Nováček má povinnost splnit ZAV do 90 dnů od přijetí do skupiny.
1.2.2 Nováček nabývá řádného členství po splnění ZAV 2 a následném odehrání 5 misí.

2 Mise a výcviky

2.0.1 Pokud se člen řádně zapíše na misi na určitý slot, je mu tento slot garantován, pokud MM (se souhlasem PL za MM) neurčí jinak.
2.0.2 Člen má povinnost dostavit se na misi (nebo výcvik), na kterou se zapsal. Pokud mu v tom předem neočekávatelná okolnost brání, musí se neprodleně omluvit MM.
2.0.3 Člen se může beztrestně odepsat nejméně hodinu před začátkem mise.
2.0.4 Člen se může beztrestně odpojit nejdříve hodinu po začátku mise se souhlasem MM.
2.0.5 Člen zapsaný na velícím nebo pro misi kritickém slotu má na žádost MM povinnost zúčastnit se velitelského briefingu před začátkem mise.

2.1 Chování hráče na misi

2.1.1 Pokud si člen nestihne dokončit gear do začátku briefingu, je povinen jeho tvorbu přerušit a zúčastnit se briefingu. Gear si dokončí posléze.
2.1.2 Člen nesmí jakkoliv rušit průběh briefingu nebo ostatní hráče (shit-talk, soundboard, hot mic, yelling atd.).
2.1.3 Člen nesmí na spawnu střílet.
2.1.4 Člen nevystřelí, pokud mu není řečeno jeho velícím nebo pokud není v přímém ohrožení.
2.1.5 Člen nesmí používat Fortify tools, pokud MM neurčí jinak.
2.1.6 Člen nesmí úmyslně zabít neozbrojeného civilistu nebo jiného hráče, pokud MM nebo nadřízený velitel neurčí jinak.
2.1.7 Člen má povinnost seznámit se se svým vozidlem před začátkem mise (singleplayer).
2.1.8 Člen je povinen se před připojením na misi seznámit s briefingem.
2.1.9 Člen je povinen poslouchat všechny rozkazy svého velitele nebo jeho nadřízených.
2.1.10 Člen usiluje o to, aby se svým chováním na misi co nejvíce přiblížil reálnému jednání a postupům, které používají či mohou vzdáleně používat ozbrojené složky.
2.1.11 Člen se v průběhu mise snaží zajistit své přežití i přežití svého týmu / družstva (včetně techniky), přičemž zároveň usiluje o splnění vytyčených cílů mise a jemu přidělených úkolů.
2.1.12 Netýmové hraní a úmyslné vystavování se nepřiměřenému riziku (přílišné vzdálení se od svého týmu či družstva, Rambo styl, rush B apod.) je nepřijatelné.
2.1.13 Velitel nese odpovědnost za chování své jednotky.
2.1.14 Velitel má právo požadovat vyhození hráče z mise v případě porušení pravidel.

2.2 Kategorie misí

Nestandardní mise

Chování hráče může být upraveno na základě požadavků MM (s respektem k obecným pravidlům chování).

Serious mise

2.2.1 Člen je povinen dodržovat stejnokroj daný MM a brát si pouze zbraně definované své roli a již existující a používané v době, kdy se mise odehrává.
2.2.2 Nováček, který nemá splněný ZAV, se nesmí slotovat na velitelské, lékařské a pro průběh mise kritické role.

Milsim mise

2.2.3 Člen se musí snažit simulovat chování jednotky, za kterou hraje, a to včetně komunikace.
Např. nebavit se o věcech mimo znalosti své herní postavy.
2.2.4 Hráč i technika mají vyjma smrti způsobené Arma bugem pouze jeden život.
2.2.5 Slotovat se může jen člen se splněným ZAV.

2.3 Výcviky

2.3.1 Každý výcvik musí mít pevně stanované datum, čas, minimální a maximální počet účastníků, s výjimkou individuálních výcviků.
2.3.2 Výcvik může být zrušen (například z důvodu příliš nízké účasti) nejpozději hodinu před startem.
2.3.3 Instruktor si nesmí vybírat, koho na tréning vezme a koho ne, s výjimkou nedostatečné kapacity daného termínu.
2.3.4 Instruktor je povinen vytvořit výcvik skrze webové stránky a použít své dedikované slotování.
2.3.5 Člen má povinnost se před účastí na výcviku zapsat do komunitních tabulek a dedikovaného slotování, s výjimkou individuálních výcviků.

3 Mission Maker

3.0.1 MM zodpovídá za průběh mise.
3.0.2 MM smí odepřít hráči konkrétní slot po předchozí domluvě s PL za MM, a to v případě, že danému hráči může zajistit jiný slot (min. role rifleman).
3.0.3 MM je povinen použít nejnovější verzi frameworku.
3.0.4 MM je pro povinen použít template slotování, případně vlastní za podmínky obsažení všech informací z templatu.
3.0.5 MM je povinen dodržet frekvenční standard uvedený v templatu slotování.
3.0.6 MM musí změny ve frameworku a CBA uvést ve slotování.
3.0.7 MM musí v případě nestandardní mise uvést ve slotování všechny odchylky od Serious mise.
3.0.8 MM si může zarezervovat termín pro svou misi na webových stránkách BG.
3.0.9 Mise probíhající v hlavní herní čas a nesplňující níže dané podmínky smí být vydána nejvýše tři dny před konáním.

 • Minimálně 20 slotů (bez rezerv)
 • Standardní modpack s minimálními úpravami (Moderna, Vietnam, WW2)

 

3.0.10 MM nesmí vytvořit misi v den, kde je již jiná vyhlášena bez svolení PL za MM.
3.0.11 MM smí mít v jeden čas zarezervované maximálně 3 termíny, z toho jeden v hlavním herním čase.
3.0.12 MM smí zrušit misi z předvídatelných důvodů (např. nízká účast) nejpozději 24 hodin před jejím konáním.
3.0.13 MM je povinen odzkoušet misi na serveru s dostatečným předstihem.
3.0.14 MM je povinen uspořádat briefing (seznámení hráčů s misí) pro všechny hráče na začátku mise.

4 Platoon Lead

Kategorie PL

Server a TS3 – správa serveru a všech programů na něm hostovaných.
Nábor, tabulky– Koordinace náboru a sociálních sítí.
Mission Making a módy – správa Mission Makerů, misí a modpacků.
Instruktoři – Správa výcviků a jejich instruktorů.
Web a technické záležitosti  – Správa webových stránek BG a služeb s nimi spojených.
Správa členů – Vyřizování přihlášek, kontrola docházky a správa tabulek.

4.1 Obecná pravidla PL

4.1.1 Každý PL může volně rozhodovat o záležitostech týkajících se své kategorie v rámci pravidel.
4.1.2 V případě nesouhlasu s rozhodnutím jiného PL nebo obdržení stížnosti smí PL vyhlásit hlasování v rámci PL, jehož výsledek je nadřazený původnímu rozhodnutí.
4.1.3 Zástupce PL má stejné pravomoce jako PL, jež zastupuje, vyjma volby zástupců a odvolání členů PL.
4.1.4 PL může udělit členovi trest na základě hlasování, kterého se zúčastnili minimálně tři členové PL (PL a jeho zástupce se počítají za jeden hlas) a na udělení trestu se musí shodnout minimálně 51 % hlasujících. Hlasování trvá 24 hodin a musí se ho zúčastnit PL nebo jeho zástupce za kategorii, které se trest týká.

4.1 Obecná pravidla PL

4.1.1 Každý PL může volně rozhodovat o záležitostech týkajících se své kategorie.
4.1.2 Zástupce má stejné pravomoce jako člen, kterého zastupuje vyjma volby zástupců a odvolání členů.
4.1.3 Člena je možné odvolat na základě hlasování, kdy jsou alespoň 2/3 všech členů a zástupců pro.
4.1.4 Pravidelná porada PL se koná každých 14 dnů. Můžou se jí zúčastni všichni členové.

4.2 Server a TS3

 • Právo spravovat sociální sítě BG.
 • Právo upravovat tabulky členů BG.

4.3 Nábor a sociální sítě

4.3.1 Právo spravovat sociální sítě BG.
4.3.2 Právo upravovat způsoby náboru.

4.4 Mission Making a módy

4.4.1 Právo přikázat úpravu slotování.
4.4.2 Právo zrušit misi při nesplnění požadavků.
4.4.3 Právo zakázat MM tvorbu misí v hlavních herních časech.
4.4.4 Právo spravovat modpacky.
4.4.5 Právo spravovat nastavení CBA.
4.4.6 PL musí řešit konflikty ohledně slotování se všemi zúčastněnými stranami.

4.5 Instruktoři

4.5.1 Právo určovat kategorie výcviků a jejich obsah.
4.5.2 Právo určovat instruktory jednotlivých kategorií.
4.5.3 Právo udělit členovi zákaz slotování na určitou roli.

4.6 Web a technické záležitosti

4.6.1 Právo spravovat webové stránky BG a jejich obsah.
4.6.2 Právo spravovat framework.

4.7 Správa členů

4.7.1 Právo spravovat členství

 • Zpracování přihlášek
 • Správa docházky

 

4.7.2 Právo spravovat tabulky

5 Tresty a zákazy

5.0.1 O formě a délce trestu rozhoduje PL na základě závažnosti provinění.
5.0.2 Zákaz slotování na mise, podmínečné vyhození a vyhození ze skupiny se uděluje na základě hlasování PL.
5.0.3 Člen má právo se odvolat proti trestům a zákazům, které nebyly uděleny na základě hlasování.

5.1 Formy trestů a zákazů

 • Varování
 • Vyhození z mise
 • Trestný bod
 • Podmínečný zákaz slotování na určitou roli
 • Podmínečný zákaz slotování na mise
 • Zákaz slotování na určitou roli
 • Zákaz slotování na mise (ban)
 • Zákaz vydávání misí v hlavní herní čas
 • Zákaz vydávání misí
 • Podmínečné vyloučení ze skupiny
 • Vyloučení ze skupiny